UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU STVOŘIDLA

Příjezd a odjezd

Nástup ubytování po 14:00 hodině.
Ukončení pobytu do: 10:00 hodin.
 • Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti pověřené osobě.  Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele penzionu předem.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 • Pokoj musí být vyklizen a klíče od pokoje předány pověřené osobě v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.
 • V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 • K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených v okolí penzionu.

Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 • Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.
 • Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu majitele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit majiteli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

 

Ohlašovny na tel. číslech:
 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
 PRVNÍ POMOC: 155
 HASIČI: 150
 POLICIE: 158
 MAJITEL PENZIONU: +420 605 812 661

 

Ostatní

 • Úklid pokojů je prováděn denně malý, velký úklid po odjezdu hostů. Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje majitel penzionu.
 • sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané z bezpečnostních důvodů.
 • Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit majiteli penzionu.
 • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem poskytovatele ubytování.
 • Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhradu za poskytnuté služby.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, uzamknout dveře pokoje. Hosté jsou povinni v době nočního klidu uzamykat hlavní vstup do penzionu.
 • Ubytovaný host tímto uděluje souhlas penzionu se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí informací o ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

Tento Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.1.2023

Get Coaching!

Vestibulum ante nisl, euismod eu augue id, rhoncus pharetra urna. Mauris sit amet mi sed dolor luctus suscipit vel non enim.

Email Address
hello@divicoach.com
Call Me
(252) 235-1522
Visit Me
1234 Divi st.
San Francisco, CA 91351